ARTIKEL  1 1- NAAM EN ZETEL

De naam van de vereniging luidt: Vereniging van oud-medewerkers van IBM Nederland (voorheen Vereniging van gepensioneerden van IBM Nederland) 'Grey Blue Circle'.

De vereniging is gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 18 mei 1994 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

ARTIKEL  1.2 - VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar.

 

ARTIKEL  2 - DOEL

Het doel der vereniging is:

(a) het behartigen van de belangen van de leden, zowel van alle leden als van groepen leden met een gemeenschappelijk specifiek belang (belangengroepen);

(b) het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.

 

ARTIKEL  3 - ACTIVITEITEN

De activiteiten van de vereniging zijn:

(a) het behartigen van de belangen van de leden bij de Stichting Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN) en evt. rechtsopvolgers, verzekeraars, IBM Nederland, de overheid en anderen;

(b) het bevorderen dat belanghebbende leden goed worden vertegenwoordigd in de organen van bovengenoemd pensioenfonds en bij andere instellingen waar daarvoor ruimte is.

(c) het onderhouden van contacten met soortgelijke verenigingen en het deelnemen aan koepelorganisaties van deze verenigingen;

(d) het verspreiden van nieuws en informatie en het beleggen van bijeenkomsten ter bevordering van onderlinge contacten, samenwerking en gezelligheid;

(e) het aangaan van overeenkomsten met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden;

(f) alle andere activiteiten die het doel der vereniging dienen.

 

ARTIKEL  4.1 - LEDEN - LIDMAATSCHAP

Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: oud-medewerkers van IBM Nederland en hun nabestaanden. Het lidmaatschap vangt aan bij aanmelding bij het bestuur.

Het lidmaatschap wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd. Het eindigt:

(a) door overlijden van het lid;

(b) door opzegging door het lid uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar;

(c) door schriftelijke opzegging door het bestuur als het lid, ook na herhaalde aanmaning, de verschuldigde contributie niet voldoet;

(d) door ontzetting door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur of van twintig leden overeenkomstig art. 6.2, als het lid in strijd met de statuten of besluiten der vereniging zou hebben gehandeld of de vereniging op onredelijke wijze zou hebben benadeeld. Het  lid dat voor ontzetting is voordragen is tot aan de ledenvergadering waarop de ontzetting zal worden behandeld, geschorst maar heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 

ARTIKEL  4.2 - LEDEN - BELANGENGROEP

Leden worden gerekend tot een belangengroep op grond van gegevens die zij opgeven bij aanvang van het lidmaatschap of later, eventueel op verzoek van het bestuur. De meest recente opgave geldt.  De wijze waarop een belangengroep tot stand komt is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 

ARTIKEL  4.3 - LEDEN - VERPLICHTING

Leden zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

 

ARTIKEL  5. - BEVOEGDHEID EN BESLUITVORMING

Aan de leden komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Besluiten die alle leden betreffen komen tot stand op een Algemene Ledenvergadering of door schriftelijke besluitvorming, per post of internet.

Schriftelijke besluitvorming is vereist voor de onderstaande zaken:

- voorstellen tot wijzigingen in de statuten of opheffing van de vereniging:

- voorstellen tot aangaan van overeenkomsten met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden;

- machtiging tot het beginnen van een juridische actie;

- besluiten die betrekking hebben op belangenbehartiging.

 

ARTIKEL  6.1 - ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur schrijft tenminste éénmaal per jaar, en wel voor één juli, een Algemene Ledenvergadering uit. Deze wordt tenminste 30 dagen tevoren aan de leden schriftelijk (per post of per e-mail) aangekondigd onder vermelding van:

 - de agenda zoals omschreven in het huishoudelijk reglement;

 - de tekst van de geagendeerde voorstellen;

 - de aftredende leden van en kandidaten voor bestuur en commissies;

 - de wijze waarop en de termijn waarbinnen amendementen kunnen worden ingestuurd en zich nieuwe kandidaten kunnen aanmelden.

 - de wijze waarop de leden zich voor het bijwonen van de vergadering kunnen opgeven.

De tekst van nieuwe amendementen en de namen van nieuwe kandidaten worden vóór de vergadering aan de deelnemers toegestuurd en aan de niet-deelnemers ter beschikking gesteld op een wijze bepaald in het huishoudelijk reglement.

 

ARTIKEL  6.2 - LEDENINITIATIEF

Tenminste 20 leden kunnen het bestuur verzoeken, een extra Algemene Ledenvergadering uit te schrijven of een voorstel aan schriftelijke besluitvorming te onderwerpen onder vermelding van de agenda van de vergadering c.q. de inhoud van het voorstel. Indien het bestuur niet binnen 14 dagen aan dit verzoek gevolg geeft, zijn genoemde leden bevoegd zelf het gevraagde ter hand te nemen onder dezelfde regels die gelden voor het bestuur.

 

ARTIKEL 6.3.- STEMREGELS ALGEMENE LEDENVERGADERING

Bij meerdere kandidaten voor een functie wordt schriftelijk en geheim gestemd.

Ieder lid kan zich door ten hoogste twee andere leden schriftelijk laten machtigen een stem uit te brengen; een machtiging dient vóór de aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het bestuur.

 

ARTIKEL 7.1 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING - BEREIK

Het resultaat van een schriftelijke stemming over een voorstel dat is voorgelegd aan alle leden geldt als besloten op een Algemene Ledenvergadering.

Het resultaat van een schriftelijke stemming over een voorstel dat is voorgelegd aan leden van een belangengroep, geldt alleen voor deze leden.

 

ARTIKEL 7.2 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING - GELDIGHEID

Een schriftelijke besluitvorming is geldig indien meer dan de helft van de leden, of als het om een groepsbelang gaat, meer dan de helft van de leden van de desbetreffende belangengroep aan de schriftelijke stemming deelneemt.

Bij een schriftelijke stemming stemt elk lid voor zichzelf.

Een voorstel is aangenomen indien meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen van de leden c.q. de belanghebbenden voor het voorstel is uitgebracht,

In de volgende gevallen is een tweederde meerderheid vereist:

(a) - voorstellen tot wijzigingen in de statuten of opheffing van de vereniging:

(b) - voorstellen tot aangaan van overeenkomsten met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden;

(c) - machtiging tot het beginnen van een juridische actie.

 

ARTIKEL  8.1 - HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden.

Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen.

Zittende bestuursleden treden af en zijn herkiesbaar volgens een rooster, opgesteld volgens regels in het huishoudelijk reglement.

Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester aan en stelt de taken der overige bestuursleden vast.

Bestuursleden kunnen te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Bij tussentijds aftreden, overlijden of blijvende ontstentenis van een bestuurslid, is het bestuur bevoegd, een lid van de vereniging tot bestuurslid te benoemen tot de volgende Algemene Ledenvergadering.

 

ARTIKEL  8.2 - BEVOEGDHEID BESTUUR

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Daarnaast kunnen twee leden van het dagelijks bestuur de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen. Het bestuur kan schriftelijke volmacht verlenen aan anderen om de vereniging in specifieke zaken te vertegenwoordigen.

 

ARTIKEL 8.3 - FINANCIEN

Het is het bestuur niet toegestaan, verplichtingen voor de vereniging aan te gaan die groter zijn dan de jaarlijkse inkomsten van de vereniging, tenzij daartoe gemachtigd door de Algemene Ledenvergadering.

 

ARTIKEL 8.4 - OVEREENKOMSTEN MET DERDEN

Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden mits de belangengroep van deze leden duidelijk is omschreven en bepaald, en de overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door deze leden overeenkomstig art. 7.2 van deze statuten.

 

ARTIKEL 8.5 - MACHTIGING TOT JURIDISCHE ACTIE

Het bestuur kan ten behoeve van alle leden of een belangengroep een juridische actie aanvangen mits een daartoe geldig schriftelijk besluit tot stand komt overeenkomstig artikel 7.2 en voldoende geldmiddelen voor de actie zijn toegezegd.

 

ARTIKEL  9.1 - KASCOMMISSIE

De Algemene Ledenvergadering benoemt een kascommissie die bestaat uit tenminste twee leden en een reservelid, die geen bestuursleden zijn. Van hen treedt jaarlijks één lid af, dat niet direct herkiesbaar is. Het bestuur legt tenminste één kandidaatlid per vacature aan de ledenvergadering voor. De kascommissie controleert de taakvervulling van de penningmeester en de juistheid en controleerbaarheid van het financiële jaarverslag (balans en staat van baten en lasten) en brengt aan de Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen verslag uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 

ARTIKEL  9.2 - STEMCOMMISSIE

De Algemene Ledenvergadering benoemt een stemcommissie die bestaat uit tenminste twee leden en een reservelid, die geen bestuursleden zijn. Van hen treedt jaarlijks één lid af, dat niet direct herkiesbaar is. Het bestuur legt tenminste één kandidaatlid per vacature aan de ledenvergadering voor. De stemcommissie onderzoekt of de schriftelijke stemmingen op de ALV en via post en internet naar behoren hebben plaatsgevonden en brengt daarover aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit.

 

ARTIKEL  10 - ONTBINDING EN AFWIKKELING

Opheffing van de vereniging is alleen mogelijk bij schriftelijke stemming met met inachtneming van artikel 7.2.

In het voorstel daartoe dient te worden aangegeven:

- de bestemming van een batig saldo van de vereniging;

- een drietal personen belast met de afwikkeling van zaken.

- aan wie en de wijze waarop deze verslag doen van hun werkzaamheden.

 

VASTSTELLING Goedgekeurd door de ledenvergadering van 18 mei 1994 en bij notariële acte vastgelegd op 26 mei 1994 ten kantore van notaris Mr A.J. Gitzels, Uithoorn. Gewijzigd goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 31 augustus 2010 en bij notariële acte vastgelegd op 23 september 2010 ten kantore van notariskantoor Amstelhoorn, Uithoorn.