STATUTEN GREY BLUE CIRCLE (VERSIE MEI 2023)

ARTIKEL 1.1- NAAM EN ZETEL
De naam van de vereniging luidt: Vereniging van oud-medewerkers van IBM Nederland (voorheen Vereniging van gepensioneerden van IBM Nederland) 'Grey Blue Circle'.
De vereniging is gevestigd te Amsterdam, is opgericht op 18 mei 1994 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 1.2 - VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar.

ARTIKEL 2 - DOEL
Het doel van de vereniging is:
(a) het behartigen van de belangen van de leden, zowel van alle leden als van groepen leden met een gemeenschappelijk specifiek belang (belangengroepen);
(b) het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.

ARTIKEL 3 - ACTIVITEITEN
De activiteiten van de vereniging zijn:
(a) het behartigen van de belangen van de leden bij de Stichting Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN) en evt. rechtsopvolgers, verzekeraars, IBM Nederland, de overheid en anderen;
(b) het bevorderen dat belanghebbende leden goed worden vertegenwoordigd in de organen van bovengenoemd pensioenfonds en bij andere instellingen waar daarvoor ruimte is;
(c) het onderhouden van contacten met soortgelijke verenigingen en het deelnemen aan koepelorganisaties van deze verenigingen;
(d) het verspreiden van nieuws en informatie en het beleggen van bijeenkomsten ter bevordering van onderlinge contacten, samenwerking en gezelligheid;
(e) het aangaan van overeenkomsten met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden;
(f) alle andere activiteiten die het doel der vereniging dienen.

ARTIKEL 4.1 - LEDEN - LIDMAATSCHAP
Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: oud-medewerkers van IBM Nederland, en na overlijden de partner. Het lidmaatschap is persoonlijk. Het lidmaatschap kan daarnaast niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Het lidmaatschap vangt aan bij aanmelding bij het Bestuur. Het lidmaatschap wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd. Het eindigt:
(a) door overlijden van het lid;
(b) door opzegging door het lid uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar;
(c) door schriftelijke opzegging door het Bestuur als het lid, ook na herhaalde aanmaning, de verschuldigde contributie niet voldoet;
(d) door ontzetting door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur of van twintig leden overeenkomstig art. 6.2, als het lid in strijd met de statuten of besluiten der vereniging zou hebben gehandeld of de vereniging op onredelijke wijze zou hebben benadeeld. Het  lid dat voor ontzetting is voordragen is tot aan de ledenvergadering waarop de ontzetting zal worden behandeld, geschorst maar heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

ARTIKEL 4.2a – LEDEN – LEDENADMINISTRATIE
Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
Ieder lid is verplicht aan het Bestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin schriftelijk of elektronisch op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het Bestuur kan na een voorafgaand besluit van de Algemene Ledenvergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het Bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden/publiekrechtelijke instellingen dienen te worden verstrekt in verband met een wettelijke verplichting.
Het Bestuur legt het ledenregister van de vereniging ter inzage van alleen de leden (zoals verder geregeld in het Huishoudelijk Reglement).    

ARTIKEL 4.2b - LEDEN - BELANGENGROEP
Leden worden gerekend tot een belangengroep op grond van gegevens die zij opgeven bij aanvang van het lidmaatschap of later, eventueel op verzoek van het Bestuur. De meest recente opgave geldt.  De wijze waarop een belangengroep tot stand komt is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 4.3 - LEDEN - VERPLICHTING
Leden zijn aan de vereniging een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.

ARTIKEL 5 - BEVOEGDHEID EN BESLUITVORMING
Aan de leden komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Besluiten die alle leden betreffen komen tot stand op een Algemene Ledenvergadering of door schriftelijke besluitvorming, per post of internet (waaronder begrepen elektronische formulieren).
Schriftelijke besluitvorming is vereist voor de onderstaande zaken:
- voorstellen tot wijzigingen in de statuten of ontbinding van de vereniging;
- voorstellen tot aangaan van overeenkomsten met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden;
- machtiging tot het beginnen van een juridische actie;
- besluiten die betrekking hebben op belangenbehartiging.

ARTIKEL 6.1 - ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het Bestuur schrijft tenminste éénmaal per jaar, en wel voor één juli, een Algemene Ledenvergadering uit. Deze wordt tenminste 30 dagen tevoren aan de leden schriftelijk (per post of per e-mail) aangekondigd onder vermelding van:
- de agenda zoals omschreven in het huishoudelijk reglement;
- de tekst van de geagendeerde voorstellen;
- de aftredende leden van en kandidaten voor Bestuur en commissies;
- de wijze waarop en de termijn waarbinnen amendementen kunnen worden ingestuurd en zich nieuwe kandidaten kunnen aanmelden.
- de wijze waarop de leden zich voor het bijwonen van de vergadering kunnen opgeven.
Het Bestuur is gemachtigd om te bepalen dat een Algemene Ledenvergadering tevens of uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg.
Degene die toegang heeft tot deze vorm van Algemene Ledenvergadering moet:
- kunnen worden geïdentificeerd
- het stemrecht uitoefenen
- via een tweezijdig audio-visueel communicatiemiddel rechtsreeks kennisnemen van de verhandelingen en deelnemen aan de beraadslagingen
Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien deze voorwaarden niet bij de statuten zijn gesteld, worden zij bij de oproeping bekend gemaakt.
Als de Algemene Ledenvergadering tevens of uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk is, vermeldt de oproeping de procedure voor deelname aan de Algemene Ledenvergadering en het uitoefenen van het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
De tekst van nieuwe amendementen en de namen van nieuwe kandidaten worden vóór de vergadering aan de deelnemers toegestuurd en aan de niet-deelnemers ter beschikking gesteld op een wijze bepaald in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6.2 - LEDENINITIATIEF
Tenminste 20 leden kunnen het Bestuur verzoeken, een extra Algemene Ledenvergadering uit te schrijven of een voorstel aan schriftelijke besluitvorming te onderwerpen onder vermelding van de agenda van de vergadering c.q. de inhoud van het voorstel. Indien het Bestuur niet binnen 14 dagen aan dit verzoek gevolg geeft, zijn genoemde leden bevoegd zelf het gevraagde ter hand te nemen onder dezelfde regels die gelden voor het Bestuur.

ARTIKEL 6.3 - STEMREGELS ALGEMENE LEDENVERGADERING
Bij meerdere kandidaten voor een functie wordt schriftelijk en geheim gestemd.
Ieder lid kan zich door ten hoogste twee andere leden schriftelijk laten machtigen een stem uit te brengen; een machtiging dient vóór de aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het Bestuur. Het Bestuur kan bepalen dat een lid alleen een machtiging kan ontvangen indien het gemachtigde lid in de Algemene Ledenvergadering fysiek aanwezig is.
De vereniging kent geen meervoudig stemrecht, ieder lid heeft één stem.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot of, als de Algemene Ledenvergadering daartoe besluit, de verkiezing in de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering nogmaals in stemming gebracht. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Indien het advies van de kascommissie m.b.t. de begroting voor het lopende begrotingsjaar niet door het Bestuur wordt overgenomen, is de Algemene Ledenvergadering bevoegd daar een stemming over te laten plaatsvinden.
Het tijdens de Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

ARTIKEL 6.4 – ELEKTRONISCHE BESLUITVORMING
a -  Indien geen fysieke Algemene Ledenvergadering kan worden belegd, is het Bestuur bevoegd stemming over in een Algemene Ledenvergadering te nemen besluiten te laten plaatsvinden door het via e-mail toezenden van een elektronisch stemformulier en via internet verkrijgen van de uitgebrachte stemmen op de onderwerpen van dat stemformulier, mits het terugontvangen stemformulier is terug te voeren op een lid van de vereniging en wordt vastgesteld dat van een lid slechts één stemformulier wordt meegeteld.
b - Indien slechts beperkt een fysieke Algemene Vergadering belegd kan worden en indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de Algemene Ledenvergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.    

ARTIKEL 7.1 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING – BEREIK
Het resultaat van een schriftelijke stemming over een voorstel dat is voorgelegd aan alle leden geldt als besloten op een Algemene Ledenvergadering.
Het resultaat van een schriftelijke stemming over een voorstel dat is voorgelegd aan leden van een belangengroep, geldt alleen voor deze leden.

ARTIKEL 7.2 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING - GELDIGHEID
Een schriftelijke besluitvorming is geldig indien meer dan de helft van de leden, of als het om een groepsbelang gaat, meer dan de helft van de leden van de desbetreffende belangengroep aan de schriftelijke stemming deelneemt.
Bij een schriftelijke stemming stemt elk lid voor zichzelf.
Een voorstel is aangenomen indien meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen van de leden c.q. de belanghebbenden voor het voorstel is uitgebracht,
In de volgende gevallen is een tweederde meerderheid vereist:
(a) voorstellen tot wijzigingen in de statuten of ontbinding van de vereniging;
(b) voorstellen tot aangaan van overeenkomsten met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden;
(c) machtiging tot het beginnen van een juridische actie.

ARTIKEL 8.1 - HET BESTUUR
Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf leden.
Bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen.
Alleen leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
Het Bestuur noch enig ander orgaan, lid of leden kunnen een bindende voordracht tot benoeming van een bestuurslid doen.
Zittende bestuursleden treden af en zijn herkiesbaar volgens een rooster, opgesteld volgens regels in het huishoudelijk reglement.
Het Bestuur wijst uit zijn midden een Dagelijks Bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester aan en stelt de taken der overige bestuursleden vast.
Binnen het Bestuur is geen scheiding tussen toezichthoudende en uitvoerende Bestuurders.

ARTIKEL 8.1a – RECHTSGELDIGHEID BESLUITEN BESTUUR
Een besluit van het Bestuur is rechtsgeldig als een meerderheid van het Bestuur voor het besluit stemde en gestemd werd tijdens een bestuursvergadering. Voor rechtsgeldige stemmen dienen minstens drie bestuursleden (inclusief machtigingen) aanwezig zijn, waarvan 2 van het Dagelijks Bestuur. Als de stemmen staken dan is het besluit rechtsgeldig als de meerderheid van het Dagelijks Bestuur voor het besluit stemde. Een afwezig bestuurslid kan een schriftelijke machtiging voor een specifiek te nemen besluit afgeven aan een ander bestuurslid, die bij de stemming zelf aanwezig is.  Deze machtiging moet voor de stemming kenbaar zijn gemaakt aan de overige bestuursleden. Ieder bestuurslid kan slechts één machtiging van een ander bestuurslid krijgen m.b.t. het te nemen besluit.
Een door een bestuurslid van het Dagelijks Bestuur afgegeven machtiging geldt niet als een stem van het Dagelijks Bestuur. 

ARTIKEL 8.1b – BELET- EN ONTSTENTENIS BESTUUR(SLEDEN)
Belet betekent tijdelijke afwezigheid van een bestuurslid en ontstentenis het permanent wegvallen van een bestuurslid.
Bij belet en ontstentenis zijn de overige bestuursleden belast met het bestuur van de vereniging. Als door ontstentenis het statutaire minimum aantal bestuursleden niet wordt gehaald is het Bestuur bevoegd een lid van de vereniging te benoemen tot bestuurslid tot aan de volgende Algemene Ledenvergadering. Als er geen bestuursleden over zijn, is de Algemene Ledenvergadering bevoegd een of meer leden te belasten met het bestuur van de vereniging met dezelfde rechten, plichten en aansprakelijkheden als een gewoon bestuurslid.
Een bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Een besluit tot schorsing dan wel ontslag kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering.
Een bestuurder defungeert voorts door:

  • overlijden
  • faillietverklaring, aanvraag van surseance van betaling, verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de betreffende bestuurder van toepassing is
  • ondercuratelestelling of het vrije beheer over diens vermogen verliest
  • vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het rooster van aftreden
  • het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging

Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

  1. schorsing
  2. ziekte
  3. onbereikbaarheid

In de gevallen bedoeld onder sub 2 en 3 wordt in het Bestuursreglement (BR) bepaald vanaf wanneer gesproken wordt van belet.

ARTIKEL 8.2 - BEVOEGDHEID BESTUUR
Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Daarnaast kunnen twee leden van het Dagelijks Bestuur de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigen. Het Bestuur kan schriftelijke volmacht verlenen aan anderen om de vereniging in specifieke zaken te vertegenwoordigen.
Ieder bestuurslid heeft te allen tijde het recht om een advies over een door de Algemene Ledenvergadering te nemen besluit tijdens de vergadering uit te brengen. Indien het adviesrecht het bestuurslid wordt ontnomen is het genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering nietig.

ARTIKEL 8.3 - FINANCIËN
Het is het Bestuur niet toegestaan, verplichtingen voor de vereniging aan te gaan die groter zijn dan de jaarlijkse inkomsten van de vereniging, tenzij daartoe gemachtigd door de Algemene Ledenvergadering.

ARTIKEL 8.4 - OVEREENKOMSTEN MET DERDEN
Het Bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan met derden waarin rechten worden bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van leden mits de belangengroep van deze leden duidelijk is omschreven en bepaald, en de overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door deze leden overeenkomstig art. 7.2 van deze statuten.

ARTIKEL 8.5 - MACHTIGING TOT JURIDISCHE ACTIE
Het Bestuur kan ten behoeve van alle leden of een belangengroep een juridische actie aanvangen mits een daartoe geldig schriftelijk besluit tot stand komt overeenkomstig artikel 7.2 en voldoende geldmiddelen voor de actie zijn toegezegd.

ARTIKEL 9.1 - KASCOMMISSIE
De Algemene Ledenvergadering benoemt een kascommissie die bestaat uit tenminste twee leden en een reservelid, die geen bestuursleden zijn. Van hen treedt jaarlijks één lid af, dat niet direct herkiesbaar is. Het Bestuur legt tenminste één kandidaatlid per vacature aan de ledenvergadering voor.
De kascommissie controleert de taakvervulling van de penningmeester en de juistheid en controleerbaarheid van het financiële jaarverslag (balans en staat van baten en lasten) en brengt aan de Algemene Ledenvergadering van haar bevindingen verslag uit. Daarnaast geeft de Kascommissie een advies over de door de penningmeester opgestelde begroting voor het lopende verenigingsjaar.
Het Bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

ARTIKEL 9.2 - STEMCOMMISSIE
De Algemene Ledenvergadering benoemt een stemcommissie die bestaat uit tenminste twee leden en een reservelid, die geen bestuursleden zijn. Van hen treedt jaarlijks één lid af, dat niet direct herkiesbaar is. Het Bestuur legt tenminste één kandidaat per vacature aan de ledenvergadering voor. De stemcommissie onderzoekt of de schriftelijke stemmingen op de ALV en via post en internet naar behoren hebben plaatsgevonden en brengt daarover aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit.

ARTIKEL 10 – WIJZIGING STATUTEN en VERENIGINGSREGLEMENTEN
In de statuten en verenigingsreglementen van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten en/of verenigingsreglement(en) zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging(en) duidelijk zijn aangegeven aan alle leden worden toegezonden.
Een besluit tot statuten- of reglementswijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen.
Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ARTIKEL 11 - ONTBINDING EN AFWIKKELING
Ontbinding van de vereniging is alleen mogelijk bij schriftelijke stemming met inachtneming van artikel 7.2.
In het voorstel daartoe dient te worden aangegeven:
- de bestemming van een batig saldo van de vereniging;
- een drietal personen belast met de afwikkeling van zaken;
- aan wie en de wijze waarop deze verslag doen van hun werkzaamheden.
De Algemene Ledenvergadering besluit omtrent de bestemming van het batig saldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de vereniging dient te zijn.
Na ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het Bestuur.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden de woorden "in liquidatie" te worden toegevoegd.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door de Algemene Ledenvergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

VASTSTELLING
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 18 mei 1994 en bij notariële akte op 26 mei 1994 vastgelegd ten kantore van notaris Mr. A.J. Gitzels, Uithoorn; gewijzigd goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 31 augustus 2010 en bij notariële akte op 23 september 2010 vastgelegd ten kantore van notariskantoor Amstelhoorn, Uithoorn; en gewijzigd goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 22 mei 2023 en bij notariële akte van 14 augustus 2023 vastgelegd ten kantore van Jager, Stuyt & Einarson Notarissen te Heemstede.