HR 1.1 - DAGELIJKS BESTUUR - VOORZITTER

 

De voorzitter leidt de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergadering, formuleert de inhoud van de daar genomen besluiten, zorgt voor een samenhangend bestuursbeleid en vervult ondersteund door de leden van het dagelijks bestuur de ambassadeursrol van de vereniging.

 

 

 

HR 1.2 - DAGELIJKS BESTUUR - SECRETARIS

 

De secretaris verzorgt de inkomende en uitgaande post, zorgt ervoor dat bestuur gerelateerde vergaderingen en activiteiten van de vereniging worden verslagen, verzorgt de wettelijke registraties van de vereniging bij de Kamer van Koophandel en de archivering gedurende de wettelijke termijn van de stukken van de vereniging en zorgt dat stukken van een schriftelijke stemming twee jaar worden bewaard.

 

De secretaris zorgt er tevens voor dat de namen en adressen van de leden en andere relaties van de vereniging worden bijgehouden. Daarnaast draagt hij zorg voor compliance met de wet op de privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Hij heeft de functie van de Privacy Officer. GBC kent een Privacy reglement dat voor alle leden inzichtelijk is op de GBC website.
Het verzorgen van de ledenadministratie en de controle op de AVG regels kan aan een ander lid worden gedelegeerd.

 

 

 

HR 1.3 - DAGELIJKS BESTUUR - PENNINGMEESTER

 

De penningmeester houdt zodanig aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Hij beheert de geldmiddelen en andere activa van de vereniging, zowel de algemene als die met een specifieke bestemming, bewaakt de ontvangst van de contributies en andere vorderingen, verzorgt de financiële verslaglegging zodat deze binnen zes maanden na afloop van het verslagjaar kan worden goedgekeurd, stelt de begrotingen samen en faciliteert een visitatie door de kascontrole commissie.

 

 

 

HR 1.4 - ONDERSTEUNING BESTUUR

 

Het bestuur is bevoegd leden te verzoeken, werk voor de vereniging te verrichten,
het bestuur behulpzaam te zijn of van advies te dienen, en het kan commissies vormen en weer ontbinden met hetzelfde doel. De activiteiten van deze leden en commissies geschieden onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 

 

 

HR 1.5 - ROOSTER VAN AFTREDEN EN HERKIESBAARHEID

 

Het bestuur stelt aan de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een rooster van aftreden en herkiesbaarheid voor van de zittende bestuursleden en voorziet in vervangende kandidaten. In principe wordt een bestuurslid voor een zittingsduur van vier jaar gekozen en kan het lid tweemaal voor herkiezing worden voorgedragen.

 

Het bestuur kan de Algemene Ledenvergadering met redenen omkleed uitzonderingen op deze regels voorstellen.

 

 

 

HR 1.6 - BIJZONDERE LEDEN

 

Het bestuur kan bijzondere leden voordragen te weten

 

*      ERELID: minstens drie termijnen GBC-voorzitter .
Twee jaar uitnodiging voor de jaarlijkse bestuur lunch incl. partner plus vijf jaar geen lunchbijdrage aan GBC-bijeenkomsten.

 

*      LID VAN VERDIENSTE: minstens twee termijnen GBC-bestuurslid.
       Twee jaar uitnodiging voor de jaarlijkse bestuur lunch incl. partner.

 

*        GEWOON LID: bij afscheid van het bestuur uitnodiging voor de jaarlijkse bestuur lunch incl. partner.

 

 

HR 2. – AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

De agenda van de ALV vermeldt tenminste:

 

a.     Behandeling  van een verslag van de secretaris over de gang van zaken gedurende het afgelopen kalenderjaar;

 

b.    Overlegging ter goedkeuring van een balans en staat van baten en lasten over het afgelopen kalenderjaar van alle fondsen en middelen genoemd in HR 3 met een toelichting van de penningmeester;

 

c.     Verkiezing van bestuur, kascommissie en stemcommissie;

 

d.    Evaluatie beleid en plannen van het afgelopen jaar;

 

e.     De goedkeuring van het budget voor het lopende kalenderjaar met een advies van de kascontrole commissie

 

f.     Decharge van het bestuur voor het verstreken jaar;

 

g.    De agenda van de najaarsvergadering vermeldt ten minste

 

h.    Beleid, plannen en voorstellen voor de toekomst

 

i.     Vaststelling contributie voor het komende jaar

 

j.      Informatie over de begroting van het volgend jaar
      

 

HR 3.1 – GELDMIDDELEN

 

De middelen van de vereniging bestaan uit :

 

a.     Contributies van de leden

 

b.    Bijdragen van de deelnemers aan activiteiten, ter dekking van de kosten ervan

 

c.     Andere inkomsten mits aan het verkrijgen hiervan geen voorwaarden zijn verbonden die niet stroken met het doel der vereniging.

 


HR 3.2 - SPECIFIEKE KOSTENDEKKING

 

De kosten van juridische acties en van acties ten behoeve van een belangengroep worden gedekt uit gelden, die met dit doel zijn bijeengebracht en worden afgezonderd van de algemene middelen van de vereniging.

 

 

 

HR 4. - BELANGENGROEPEN-TOTSTANDKOMING

 

Als zich een specifiek belang aandient dat volgens het bestuur behartiging door de vereniging wenselijk maakt, zal het bestuur de leden oproepen, onder vermelding van de vereiste criteria, om zich als belanghebbende aan te melden. De aanmelding wordt in de ledenadministratie vastgelegd.

 

 

 

HR 5. - INFORMATIE AAN LEDEN

 

Leden met internetverbinding hebben toegang tot het besloten deel van de GBC-website via het gebruik van een hen toegekende gebruikersnaam en een wachtwoord.

 

Leden kunnen de ledeninformatie raadplegen via het besloten gedeelte van de GBC website. Bij publicatie van de ledeninformatie wordt er rekening mee gehouden, dat de bij de ledenadministrateur bekende  leden niet alle informatie ter beschikking wordt gesteld.

 

Leden die te kennen hebben gegeven niet  in de ledenadministratie te willen worden  opgenomen, worden uitgesloten.

 

Leden die te kennen hebben gegeven dat zij de informatie per post willen ontvangen, ontvangen de informatie per post in een gesloten enveloppe .

 

Leden die bezwaar hebben met het vermelden van privégegevens zoals adres, e-mail adres of telefoonnummer in de ledenlijst kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris of de gedelegeerde .

 

 

 

HR 6. – PRIVACY REGLEMENT

 

GBC houdt zich ten allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Een privacy verklaring is als bijlage 1 aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd. Het bestuur is bevoegd dit aan te passen indien dit is vereist.

 

 

 

VASTSTELLING

 

Goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 23 augustus 1994 en 31 augustus 2010 en opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2019.

 

 

BIJLAGE 1

 

Privacy verklaring